Phát huy quyền làm chủ, nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát của viên chức, người lao động
Sáng ngày 03/7/2021, Chi bộ 4 thuộc Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng tổ chức buổi tham luận chuyên đề: Phát huy quyền làm chủ của viên chức, người lao động; phát huy dân chủ, nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát của VC-NLĐ đối với chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội tại đơn vị do đồng chí Lê Thanh Tuấn trình bày. Nội dung toàn văn bài tham luận đã được lãnh đạo các phòng phổ biến đến viên chức và người lao động Trung tâm
Khi Quy chế Dân chủ ở cơ sở được ban hành, các cấp ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, sáng tạo. Quyền làm chủ của VC-NLĐ được phát huy mạnh mẽ. Đó là động lực to lớn thúc đẩy sự phát triển, đổi mới. Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, các cấp ủy, chính quyền và Công đoàn cần phát huy hơn nữa vai trò của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu dân chủ một cách dễ hiểu: Dân chủ nghĩa là dân là chủ và dân làm chủ. Người còn nhấn mạnh: “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”(1). Trên cơ sở tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân”(2); thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.
Để quyền làm chủ của VC-NLĐ đi vào thực tế, chúng ta phải tạo ra được những chủ trương, chính sách thích hợp để phát huy quyền làm chủ của VC-NLĐ. Khi quyền làm chủ của VC-NLĐ được tôn trọng và bảo đảm, sẽ tạo nền tảng, cơ sở vững chắc để các chủ trương, chính sách, được thực hiện có hiệu quả trong thực tế. Muốn thực hiện được điều đó, cần dân chủ hóa mọi hoạt động của Trung tâm nhằm tập hợp được tất cả VC-NLĐ tham gia quản lý công việc của Trung tâm, đóng góp trí tuệ và vật chất để xây dựng và phát triển Trung tâm với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
Thực hiện tốt QCDC có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy sự phát triển của đơn vị, xác định được điều này, thời gian qua, BCH Công đoàn đã phối hợp với chính quyền Trung tâm, triển khai thực hiện QCDC cơ sở đến từng phòng, ban. Điều dễ nhận thấy là việc thực hiện QCDC của Trung tâm đã được thực hiện nghiêm túc từ việc công khai đầy đủ 7 nội dung người quản lý phải công khai cho người lao động biết; 4 nội dung NLĐ được tham gia ý kiến; 4 nội dung NLĐ được quyết định và các nội dung được giám sát, kiểm tra theo quy định tại Nghị định 07/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Qua đó, phát huy quyền làm chủ của NLĐ trong việc tham gia, bàn bạc, kiểm tra giám sát hoạt động của Trung tâm.  
7 nội dung được biết
1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ, sản xuất, kinh doanh.
2. Nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của doanh nghiệp liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
3. Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể khác mà doanh nghiệp tham gia.
4. Nghị quyết Hội nghị người lao động.
5. Việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do người lao động đóng góp (nếu có).
6. Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
7. Tình hình thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.”
4 Nội dung được ý kiến
1. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của doanh nghiệp liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
2. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động; đề xuất nội dung thương lượng tập thể.
3. Đề xuất, thực hiện giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ.
4. Các nội dung khác liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động theo quy định của pháp luật.
4 Nội dung được quyết định
1. Giao kết, thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.
2. Gia nhập hoặc không gia nhập tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.
3. Tham gia hoặc không tham gia đình công theo đúng quy định của pháp luật.
4. Biểu quyết nội dung thương lượng tập thể đã đạt được theo quy định của pháp luật; biểu quyết nội dung Nghị quyết Hội nghị người lao động.
Các nội dung được kiểm tra giám sát:
1. Việc thực hiện hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể;
2. Viêc thực hiện nội quy lao động, quy chế và các văn bản quy định khác của người sử dụng lao động liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động;
3. Việc sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, các quỹ do người lao động đóng góp;
4. Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động;
5. Việc thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động.

PHẦN I: THỰC TRẠNG VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DCCS VÀ CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT CỦA VC - NGƯỜI LAO ĐỘNG
1.    Mặt tích cực
Đảng uỷ, lãnh đạo Sở cũng như chi ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt các nội dung Quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian qua có nhiều thuận lợi. Trình độ chuyên môn của VC-NLĐ tuy có khác biệt nhưng nhìn chung là khá đồng đều. Hầu hết CBCC của các phòng chuyên môn đều có trình độ đại học trở lên, nên việc nhận thức và ý thức trách nhiệm là rất cao, rất thuận lợi trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
BCH Công đoàn đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp chỉ đạo, triển khai xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Nội dung quy chế dân chủ thể hiện đầy đủ quyền của người lao động được biết, được tham gia, được quyết định và được kiểm tra giám sát những chủ trương, chế độ, chính sách liên quan đến người lao động. Việc xây dựng quy chế dân chủ được thực hiện theo đúng quy định, có lấy ý kiến tham gia của người lao động. Công đoàn đã phối hợp với người đứng đầu tuyên truyền, phổ biến quy chế dân chủ ở cơ sở tới người lao động. Ngoài ra, việc công khai và tham gia ý kiến của người lao động còn được thực hiện qua các cuộc họp giao ban cán bộ chủ chốt, các cuộc họp cơ quan, hội nghị CBCC... Các nội quy, quy chế, quy định được gửi văn bản đến các phòng để công khai đến người lao động.
- Công đoàn đã chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, đối thoại tại nơi làm việc. Tại hội nghị, các người lao động được nghe và có quyền thảo luận các nội dung có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng lao động; tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; thỏa ước lao động tập thể; nội quy, quy chế và các cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc. Hội nghị CBCC đã thể hiện tốt tinh thần dân chủ, là diễn đàn để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia xây dựng kế hoạch công tác hằng năm, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, thu nhập và tiền lương, công tác an toàn vệ sinh lao động, thực hiện thỏa ước lao động tập thể và các chế độ chính sách liên quan đến người lao động. Công đoàn đã chủ động phối hợp với chuyên môn phổ biến Nghị quyết Hội nghị CBCC tới toàn thể người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức giám sát, kiểm tra và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết.
- Tại Hội nghị cán bộ công chức, Công đoàn đã lựa chọn những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, bản lĩnh, có trình độ và kiến thức chuyên môn sâu để giới thiệu bầu vào Ban thanh tra nhân dân, đồng thời ra quyết định công nhận và chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động.
- Việc tổ chức đối thoại với người lao động được các Trung tâm tổ chức theo đúng quy định (hàng quý). Thông qua đối thoại, đã kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng, những vướng mắc của người lao động; quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong nội bộ Trung tâm.
- Qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã phát huy quyền dân chủ của người lao động trong việc tham gia xây dựng và thưc hiện quy chế dân chủ cơ sở và các quy chế nội bộ, làm rõ quyền, trách nhiệm của người đứng đầu, quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động, làm cơ sở cho việc quản lý, điều hành, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động tại Trung tâm.
2.    Tồn tại hạn chế:
Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có những hạn chế nhất định, cụ thể là:
- Một bộ phận viên chức, người lao động nhận thức chưa đầy đủ tầm quan trọng, ý nghĩa sâu sắc cũng như tính cấp bách và lâu dài của vấn đề dân chủ nói chung cũng như việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở nên không quan tâm đến việc thực hiện đầy đủ nội dung quy chế dân chủ, đặc biệt là trong công tác nắm bắt các quy định, chính sách để giám sát hoạt động và đóng góp ý kiến vào các hoạt động của Trung tâm.
- Người lao động vẫn còn tâm lý e ngại tham gia góp ý với lãnh đạo vì sợ ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân, chưa thấy hết quyền và nghĩa vụ của mình, từ đó coi nhẹ trách nhiệm hoặc không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của cá nhân đối với đơn vị, tập thể trong công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ.
- Công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến hoạt động của Trung tâm còn chưa được chú trọng dẫn đến người lao động không nắm hết quyền và nghĩa vụ của mình trong thực hiện quy chế dân chủ.
- Hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân chưa được phát huy đầy đủ.
- Vẫn còn tình trạng “Dân chủ quá trớn” trong cơ quan.
PHẦN II: GIẢI PHÁP
Một là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật, đối thoại trực tiếp với người lao động về các chế độ, chính sách của Nhà nước bằng hình thức tổ chức phù hợp, tập trung vào các nội dung thiết thực đối với đoàn viên, người lao động; chú trọng tuyên truyền, phổ biến đối với người lao động lao động trẻ, giúp người lao động nắm được quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình để thực hiện và biết tự bảo vệ mình khi bị vi phạm.
Hai là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp với chính quyền. Chủ động tham gia xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hàng năm. Tăng cường các biện pháp và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn.
 Ba là: Công đoàn cần tích cực, chủ động tham gia, kiến nghị với lãnh đạo Trung tâm đề ra các giải pháp nhằm đảm bảo việc làm, thu nhập và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Kiên quyết đề nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với những trường hợp vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
 Bốn là: Công đoàn và Chính quyền phối hợp tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình lao động và thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động.
Năm là: Đổi mới nội dung, phương pháp tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn, và Ban thanh tra nhân dân, tập trung ưu tiên cho những vấn đề bức thiết của cơ sở với mục tiêu cán bộ Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân phải là những người hiểu biết về pháp luật, các chế độ, chính sách đối với người lao động, có năng lực thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG
 Luôn làm tốt công tác công khai, minh bạch, làm việc theo chế độ tập thể, nâng cao trách nhiệm của cá nhân, trong đó các công đoàn viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn vận động và giúp đỡ nhau khi gia đình viên chức và người lao động có khó khăn hay đau yếu, phối hợp với lãnh đạo cơ quan giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của từng công đoàn viên.
Lãnh đạo Trung tâm và Ban Chấp hành Công đoàn đã làm tốt công tác chăm lo cho đời sống viên chức và người lao động cơ quan nhân các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm. Đặc biệt, Ban Chấp hành Công đoàn đã củng cố và duy trì tốt hoạt động mừng sinh nhật hàng tháng cho công đoàn viên cơ quan; hoạt động tham quan dã ngoại được tổ chức hàng năm.
Ban Chấp hành Công đoàn và Lãnh đạo Trung tâm đã thực hiện tốt quy chế phối hợp, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của viên chức và người lao động. Tuy nhiên, hầu hết các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở hoạt động kiêm nhiệm nên phần nào cũng làm ảnh hưởng đến hoạt động của Công đoàn đã đề ra.
Duy trì tốt mối quan hệ chỉ đạo phối hợp giữa Ban Thanh tra nhân dân với Lãnh đạo Trung tâm và Ban Chấp hành Công đoàn.
Xây dựng các Chương trình, Kế hoạch hoạt động chi tiết và phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan.
Kiến nghị Lãnh đạo Trung tâm và tổ chức đoàn thể giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho viên chức và người lao động theo đúng Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2020 đã đề ra.
Mở rộng các lĩnh vực kiểm tra, giám sát, trong đó chú trọng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc, Nội quy cơ quan đối với từng cán bộ, viên chức và người lao động và người lao động; thực hiện chế độ chính sách người lao động và hoạt động tài chính Trung tâm.
Theo dõi và nắm bắt kịp thời những thông tin cần thiết trong công tác giám sát; nên mở rộng hơn việc lấy ý kiến của NLĐ để phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, người lao động trong việc góp ý, đánh gia, kiểm soát, giám sát công tác cán bộ, công tác phát triển Đảng, đoàn thể.

PHẦN IV: MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI
Một là, nắm vững các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, không ngừng nâng cao nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, giúp nhân dân thấy rõ quyền lợi của mình, tự giác thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và quyền làm chủ của mình; ngay cả trường hợp chính sách, pháp luật đúng mà nhân dân chưa hiểu, chưa đồng tình thì phải tuyên truyền, giải thích, kịp thời điều chỉnh chính sách, pháp luật cho phù hợp với thực tế cuộc sống. Chú trọng tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình, mô hình tốt về xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, làm cho việc thực hành dân chủ ngày càng thấm sâu vào mọi hoạt động phong phú, đa dạng của đời sống xã hội. Các ngành, các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến nhân dân về xây dựng các chủ trương, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích trực tiếp của nhân dân; tích cực thực hành dân chủ, tạo nền nếp và những chuyển biến mới, tích cực ở cơ sở.
Hai là, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở. Từng đồng chí bí thư các cấp ủy cơ sở, lãnh đạo chủ chốt các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị phải tăng cường phát huy dân chủ trong Đảng, công khai, minh bạch trong điều hành của chính quyền, thật sự đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu, chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các hành vi xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời, quan tâm chỉ đạo việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, các loại phí, lệ phí và các quy định của pháp luật. Nâng cao chất lượng của dân chủ đại diện, mở rộng phương thức dân chủ trực tiếp; nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Phát huy dân chủ ở cơ sở gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở cơ sở. Phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, xem xét, đánh giá kết quả thực hiện; khen thưởng và động viên kịp thời; tạo phong trào sâu rộng, có hiệu quả ở từng loại hình cơ sở.
Ba là, phát huy vai trò, trách nhiệm của Công đoàn thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở các ngành, các cấp; nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các đoàn thể nhân dân trong thực hiện. Thường xuyên đề cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong BCH công đoàn, tiếp tục phân công theo dõi và trực tiếp giúp đỡ cơ sở, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến; thí điểm việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở các loại hình cơ sở chưa thực hiện; kịp thời thay thế, bổ sung, kiện toàn BCH công đoàn; sửa đổi, bổ sung quy chế, bảo đảm kinh phí hoạt động.
Bốn là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Kiên trì chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, đề cao trách nhiệm lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên, công chức ở cơ sở. Gắn thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở với xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các tổ chức, đơn vị; giám sát trách nhiệm, ý thức chấp hành và gương mẫu thực hiện của cán bộ, đảng viên, công chức; sơ kết, tổng kết và nhận diện kịp thời các điển hình thực hiện tốt Quy chế. Các cấp ủy làm tốt việc phân công cán bộ có năng lực, trực tiếp tham gia BCH, định kỳ nghe báo cáo để kịp thời đề ra những giải pháp hiệu quả trong công tác chỉ đạo đối với các ngành, các cấp. Tổ chức cho cán bộ, công chức tăng cường đi cơ sở, gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở.
Năm là, muốn phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, trước hết, Đảng phải nêu gương về dân chủ và lãnh đạo chặt chẽ quá trình phát huy dân chủ. Từng cấp ủy, trong công tác cán bộ cũng như trong việc xây dựng, hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, cần thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; đấu tranh kiên quyết với những hiện tượng độc đoán, chuyên quyền cũng như hiện tượng dân chủ hình thức, vô tổ chức, vô kỷ luật, gây mất đoàn kết nội bộ. Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, đồng thời vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh./.
PHẦN V: KẾT LUẬN
 Phát huy quyền làm chủ của VC-NLĐ, phát huy dân chủ, nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát của VC-NLĐ là tiền đề quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội ở mỗi cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ CBCC có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước; phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Phát huy quyền làm chủ của VC-NLĐ cần gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của Chi ủy, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan.

Tin liên quan

Trang 1 / 3 - 26 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 3 - 26 dòngFirstPrevNextLast v
chức năng nội bộ
dịch vụ khách hàng

VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng tuyển các nhóm dự án mới cho năm 2021

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng mang trên mình sứ mệnh xây dựng một nơi ươm tạo chất lượng cao nhằm hỗ trợ và nuôi dưỡng các doanh nghiệp phần mềm, công nghệ thông tin vượt qua những khó khăn, rủi ro, thách thức trong giai đoạn đầu khởi nghiệp.

Các dự án ươm tạo tại Vườm ươm doanh nghiệp CNTT Đà Nẵng khóa 1

Ngày 20 tháng 9 năm 2018, “Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin” chính thức đi vào hoạt động. Đến nay đã có 06 dự án được chấp thuận ươm tạo.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM GIA VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP

Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ thông tin Đà Nẵng sẽ lựa chọn và ươm tạo các dự án khởi nghiệp trên cơ sở quy định về đối tượng, chính sách của Vườn ươm.

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng mang trên mình sứ mệnh xây dựng một nơi ươm tạo chất lượng cao nhằm hỗ trợ và nuôi dưỡng các doanh nghiệp phần mềm, công nghệ thông tin vượt qua những khó khăn, rủi ro, thách thức trong giai đoạn đầu khởi nghiệp.

  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH-CHUYỂN ĐỔI SỐ

  Triển khai chương trình công tác cải cách hành chính năm 2023

  Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-STTTT ngày 17/01/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng (gọi tắt là Trung tâm) ban hành Kế hoạch số 10/KH-TTPTHT ngày 19/01/2023 về việc Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023

  Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

  Sáng 10-5, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng”. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn tham dự chương trình.

  Cải cách hành chính năm 2022 và đến năm 2025

  Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022 và đến năm 2025, Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng đã xây dựng Kế hoạch số 19/KH-TTPTHT ngày 24/01/2022 và Kế hoạch số 23/KH-TTPTHT ngày 27/01/2022

  Tuyên truyền chương trình cải cách hành chính năm 2021

  Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-STTTT ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng về việc Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021, Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng (gọi tắt là Trung tâm) xây dựng Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 tại Trung tâm

  Tiếp tục đẩy mạnh Cải cách hành chính trong năm 2020

  Trên cơ sở Kế hoạch số 34/KH-STTTT ngày 14/01/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 11/KH-TTPTHT ngày 17/01/2020 về việc triển khai công tác cải cách hành chính năm 2020

  Bộ TT&TT lấy ý kiến đóng góp cho Đề án Chuyển đổi số quốc gia

  Dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia phiên bản 1.0 hiện đã được Bộ TT&TT hoàn thành và đang đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

   Lượt truy cập
   Lượt truy cập: 21096015 Đang truy cập: 481

   Các đơn vị đối tác

   TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÀ NẴNG

   Giấy phép: Số 151/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 15/4/2015.

   Trưởng Ban biên tập: Phạm Thế Nhân, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng.

   Trụ sở: Tòa nhà 02 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

   Điện thoại: 84.236.3888.666 Fax 84.236.3888.879 Email: iid@danang.gov.vn.

   ipv6 ready