Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng tuyển các nhóm dự án mới cho năm 2021
Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng mang trên mình sứ mệnh xây dựng một nơi ươm tạo chất lượng cao nhằm hỗ trợ và nuôi dưỡng các doanh nghiệp phần mềm, công nghệ thông tin vượt qua những khó khăn, rủi ro, thách thức trong giai đoạn đầu khởi nghiệp.

Đề án Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin Thành phố Đà Nẵng được UBND thành phố Đà Nẵng cho phép Trung tâm phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng triển khai thực hiện tại quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2013 và Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, quốc gia đến năm 2025". Với mục tiêu chính trong năm 2018 nhằm hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong cộng đồng, đặc biệt trong giới trẻ, học sinh, sinh viên tại các trường Cao đẳng, Đại học và phấn đấu có ít nhất 03 sản phẩm từ các đơn vị khởi nghiệp đủ điều kiện để áp dụng vào thực tế. Từ tháng 5/2018 Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng đã chính thức đi vào hoạt động.