Qui trình vận hành hệ thống nguồn điện dự phòng ứng cứu sự cố nguồn điện TTDL
Ngày đăng: 25/10/2019
Nhằm đảm bảo cung cấp nguồn điện dự phòng để ứng cứu sự cố nguồn điện tại TTDL, sau thời gian nghiên cứu, khảo sát, thiết kế, dự toán, trình phê duyệt, đến nay hệ thống đã đưa vào vận hành.
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG CƠ ĐIỆN ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
Đà Nẵng, ngày 11 tháng 07 năm 2019
"KỊCH BẢN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
 VẬN HÀNH NGUỒN DỰ PHÒNG TỪ MÁY PHÁT ĐIỆN SỐ 1 TÒA NHÀ 02 QUANG TRUNG CẤP NGUỒN CHO TRUNG TÂM DỮ LIỆU

"
Trình tự thực hiện Nội dung Thời gian bắt đầu Thời lượng TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN
CƠ ĐIỆN HỆ THỐNG TÍCH HỢP MẠNG TRUYỀN DẪN Lãnh đạo 
Tại Phòng máy phát điện tòa nhà 02QT Tại Phòng trực DC Lưu chép tay tiến trình và chỉ số Lấy log file Quay phim toàn trình Ứng cứu khi hệ thống server, SAN trục trặc Nhân sự cài đặt lại ứng dụng Trực ứng cứu sự cố MAN
Tình huống 1 TBA 400KVA-22/0,4 TTDL bị sự cố ( cháy máy biến áp. vv.), máy phát điện TTDL không hoạt động được
Thao tác cấp nguồn cho TTDL
Bước 1 Thao tác tại TBA_TTDL
1.1       OFF MCCB tại TBA TTDL
1.2 OFF MCCB tại máy phát điện TTDL
Bước 2 Thao tác tại MFD1_02QT
2.1 Khởi động máy phát điện số 1 tòa nhà 02 Quang Trung ở chế độ “Test”, sau thời gian ổn định điện áp, chuyển sang chế độ “Run”
2.2 Bật MCCB số 01 tại tủ "TỦ ĐIỆN ỨNG CỨU _TTDL", đặt tại..... tại tủ điện ứng cứu ở vị trí “ON”, lúc này điện từ máy phát số 1 tòa nhà 02 Quang Trung đã vào đến đầu vào của ATS TTDL và Trung tâm dư liệu được cấp nguồn..
2.3 Bắt đầu quá trình cấp nguồn "ứng cứu", hệ thống điện tại TTDL đã được cấp bởi nguồn điện từ MFD dự phòng số 1 tòa nhà 02QT
Thao tác cách ly nguồn cho TTDL (sau khi khắc phục xong sự cố, trả lại hiện trạng ban đầu)
Bước 1 Thao tác tại MFD1_02QT
1.1 Tắt máy phát điện số 1 tòa nhà 02 Quang Trung ở chế độ “OFF” hoặc "AUTO"
1.2 Tắt MCCB số 01 tại tủ "TỦ ĐIỆN ỨNG CỨU _TTDL", đặt tại..... tại tủ điện ứng cứu ở vị trí “OFF”
Bước 2 Thao tác tại TBA, MFD_TTDL
2.1       ON MCCB tại TBA TTDL
2.2 ON MCCB tại máy phát điện TTDL
2.3 Kết thúc quá trình cấp nguồn "ứng cứu", hệ thống điện tại TTDL đã được cấp bởi nguồn điện lưới
Tình huống 2 Lưới trung thế 22KV tại Công viên Phần Mềm bị sự cố, máy phát điện TTDL không hoạt động được (Lúc này các máy phát số 1 và máy phát số 2 của tòa nhà 02 Quang Trung đã tự động vận hành cấp điện cho toàn bộ hệ thống điện tòa nhà )
Bước 1 Thao tác tại TBA, MFD_TTDL
1.1       OFF MCCB tại TBA TTDL
1.2 OFF MCCB tại máy phát điện TTDL
Bước 2 Thao tác tại tủ điện ứng cứu sự cố_TTDL
2.1 Bật MCCB số 01 tại tủ "TỦ ĐIỆN ỨNG CỨU _TTDL", đặt tại..... tại tủ điện ứng cứu ở vị trí “ON”, lúc này điện từ máy phát số 1 tòa nhà 02 Quang Trung đã vào đến đầu vào của ATS TTDL và Trung tâm dư liệu được cấp nguồn..
Bước 3 Thao tác cách ly nguồn cho TTDL (sau khi khắc phục xong sự cố, trả lại hiện trạng ban đầu)
3.1 Tắt MCCB số 01 tại tủ "TỦ ĐIỆN ỨNG CỨU _TTDL", đặt tại..... tại tủ điện ứng cứu ở vị trí “OFF”
3.2       ON MCCB tại TBA TTDL
3.3 ON MCCB tại máy phát điện TTDL
3.4 Kết thúc quá trình cấp nguồn "ứng cứu", hệ thống điện tại TTDL đã được cấp bởi nguồn điện lưới
Qui trình vận hành thử nghiệm
Tình huống 1 TBA 400KVA-22/0,4 TTDL bị sự cố, máy phát điện TTDL không hoạt động được, lưới trung thế 22Kv tại khu vực CVPM đang có điện
Thao tác cấp nguồn cho TTDL
Bước 1 Thao tác tại TBA_TTDL
1.1       OFF MCCB tại TBA TTDL
1.2 OFF MCCB tại máy phát điện TTDL
Bước 2 Thao tác tại MFD1_02QT
2.1 Khởi động máy phát điện số 1 tòa nhà 02 Quang Trung ở chế độ “Test”, sau thời gian ổn định điện áp, chuyển sang chế độ “Run”
2.2 Bật MCCB số 01 tại tủ "TỦ ĐIỆN ỨNG CỨU _TTDL", đặt tại..... tại tủ điện ứng cứu ở vị trí “ON”, lúc này điện từ máy phát số 1 tòa nhà 02 Quang Trung đã vào đến đầu vào của ATS TTDL và Trung tâm dư liệu được cấp nguồn..
2.3 Bắt đầu quá trình cấp nguồn "ứng cứu", hệ thống điện tại TTDL đã được cấp bởi nguồn điện từ MFD dự phòng số 1 tòa nhà 02QT
Bước 3 Thao tác cách ly nguồn cho TTDL (sau khi khắc phục xong sự cố, trả lại hiện trạng ban đầu)
3.1 Tắt MCCB số 01 tại tủ "TỦ ĐIỆN ỨNG CỨU _TTDL", đặt tại..... tại tủ điện ứng cứu ở vị trí “OFF”
3.2       ON MCCB tại TBA TTDL
3.3 ON MCCB tại máy phát điện TTDL
3.4 Kết thúc quá trình cấp nguồn "ứng cứu", hệ thống điện tại TTDL đã được cấp bởi nguồn điện lưới
Tình huống 2 TBA 400KVA-22/0,4 TTDL bị sự cố, máy phát điện TTDL không hoạt động được, lưới trung thế 22Kv tại khu vực CVPM đang mất điện
Thao tác cấp nguồn cho TTDL
Bước 1 Thao tác tại TBA 2000KVA_CVPM
1.1 OFF ACB tại TBA 2000KVA_CVPM
Bước 2 Thao tác tại TBA_TTDL
2.1       OFF MCCB tại TBA TTDL
2.2 OFF MCCB tại máy phát điện TTDL
Bước 3 Thao tác tại MFD1_02QT
3.1 Bật MCCB số 01 tại tủ "TỦ ĐIỆN ỨNG CỨU _TTDL", đặt tại..... tại tủ điện ứng cứu ở vị trí “ON”, lúc này điện từ máy phát số 1 tòa nhà 02 Quang Trung đã vào đến đầu vào của ATS TTDL và Trung tâm dư liệu được cấp nguồn..
3.2 Bắt đầu quá trình cấp nguồn "ứng cứu", hệ thống điện tại TTDL đã được cấp bởi nguồn điện từ MFD dự phòng số 1 tòa nhà 02QT
Bước 4 Thao tác cách ly nguồn cho TTDL (sau khi khắc phục xong sự cố, trả lại hiện trạng ban đầu)
4.1 Tắt MCCB số 01 tại tủ "TỦ ĐIỆN ỨNG CỨU _TTDL", đặt tại..... tại tủ điện ứng cứu ở vị trí “OFF”
4.2       ON MCCB tại TBA TTDL
4.3 ON MCCB tại máy phát điện TTDL
4.4 Kết thúc quá trình cấp nguồn "ứng cứu", hệ thống điện tại TTDL đã được cấp bởi nguồn điện lưới
Qui trình thực hiện đấu nối
Bước 1 Công tác chuẩn bị
1.1 Chuẩn bị vật tư
1.2 Gia công thanh bar đấu nối
1.3 Tập kết đến vị trí lắp đặt
1.4 Kiểm tra thứ tự pha tại đầu ra của TBA_TTDL
1.5 Kiểm tra thứ tự pha tại đầu ra của MFĐ số 1 tòa nhà 02QT
Bước 2 Thao tác không điện
2.1 Lắp đặt trunking từ MF1 đến tủ điện ứng cứu
2.2 Lắp đặt MCCB vào tủ điện ứng cứu
2.3 Lắp đặt tủ điện ứng cứu vào vị trí
2.4 Lắp đặt trunking từ tủ điện ứng cứu đến TBA_TTDL
2.5 Đo dây, ra dây, đánh dấu thứ tự dây, bấm đầu cốt
2.6 Lắp đặt dây dẫn vào trunking đến các vị trí
2.7 OFF MCCB tại tủ điện ứng
2.8 Đấu nối dây dẫn vào đầu vào của MCCB tủ điện ứng cứu
Bước 3 Thao tác với các phần tử mang điện
Tại MFĐ số 1, 2  tòa nhà 02QT
3.1 Chuyển chế độ vận hành máy phát từ chế độ "Auto" sang chế độ "OFF"
3.2 Lắp đặt bar đấu nối vào đầu ra của ACB MFĐ số 1 tòa nhà 02QT
3.3 OFF MCCB tại tủ TBA_TTDL
3.4 Vận hành MFĐ_TTDL cấp điện dự phòng
3.5 Đấu nối dây dẫn từ đầu ra của MCCB tủ điện ứng cứu đến đầu ra của MCCB tại tủ điện TBA_TTDL
Bước 4 Kiểm tra, kết thúc đấu nối
4.1 MCCB tại tủ điện ứng cứu luôn ở vị trí "OFF"
4.2 Chế độ vận hành máy phát điện số 1 và 2 tòa nhà 02QT ở chế độ "OFF"
4.3 ON MCCB tại tủ TBA_TTDL

Tin liên quan

Trang 1 / 17 - 169 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 17 - 169 dòngFirstPrevNextLast v
chức năng nội bộ
dịch vụ khách hàng

VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng tuyển các nhóm dự án mới cho năm 2021

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng mang trên mình sứ mệnh xây dựng một nơi ươm tạo chất lượng cao nhằm hỗ trợ và nuôi dưỡng các doanh nghiệp phần mềm, công nghệ thông tin vượt qua những khó khăn, rủi ro, thách thức trong giai đoạn đầu khởi nghiệp.

Các dự án ươm tạo tại Vườm ươm doanh nghiệp CNTT Đà Nẵng khóa 1

Ngày 20 tháng 9 năm 2018, “Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin” chính thức đi vào hoạt động. Đến nay đã có 06 dự án được chấp thuận ươm tạo.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM GIA VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP

Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ thông tin Đà Nẵng sẽ lựa chọn và ươm tạo các dự án khởi nghiệp trên cơ sở quy định về đối tượng, chính sách của Vườn ươm.

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng mang trên mình sứ mệnh xây dựng một nơi ươm tạo chất lượng cao nhằm hỗ trợ và nuôi dưỡng các doanh nghiệp phần mềm, công nghệ thông tin vượt qua những khó khăn, rủi ro, thách thức trong giai đoạn đầu khởi nghiệp.

  Lượt truy cập
  Lượt truy cập: 14020765 Đang truy cập: 14

  Các đơn vị đối tác

  TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÀ NẴNG

  Giấy phép: Số 151/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 15/4/2015.

  Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền Thu, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng.

  Trụ sở: Tòa nhà 02 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

  Điện thoại: 84.236.3888.666 Fax 84.236.3888.879 Email: iid@danang.gov.vn.

  ipv6 ready