Công tác tự phê bình và phê bình tại Chi bộ 4
Ngày đăng: 28/05/2018
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã coi tự phê bình và phê bình là: “Quy luật phát triển Đảng”. Trong “Di chúc”, Bác Hồ đã căn dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”. Như vậy ở đây phải hiểu tự phê bình và phê bình là phương pháp căn bản để củng cố và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn tại, phát triển của Đảng, là một biện pháp hữu hiệu để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên.
Mới đây, Nghị quyết TW7 khóa 12 đưa ra 5 vấn đề, trong đó khẳng định “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”. Rồi Nghị quyết nhấn mạnh “Đánh giá chính xác nhân sự được quy hoạch, giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm vào cấp chiến lược”. Để làm tốt công tác cán bộ không thể xem nhẹ nguyên tắt tự phê bình và phê bình. Bởi vì thực tế tồn tại một số tổ chức đảng, người có nhiều ưu điểm chưa được động viên khen thưởng thỏa đáng; trái lại, người nhiều khuyết điểm nhưng vẫn được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được khen thưởng, đưa vào quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý, được bổ nhiệm, luân chuyển hay giới thiệu ứng cử chức vụ cao hơn. Như vậy là chưa gắn tự phê bình và phê bình với các khâu của công tác tổ chức cán bộ. Hơn nữa Nghị quyết TW7 cũng nêu rõ không có “Vùng cấm” trong công tác cán bộ, là tạo điều kiện để đấy mạnh tự phê bình và phê bình theo như TS Trần Văn Miều, nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa Giáo dục thanh thiếu niên Trung ương trả lời phỏng vấn của Đài tiếng nói VN thì để tự phê bình và phê bình có hiệu quả, phải không có “vùng cấm” trong nội bộ của Đảng. Nghĩa là mọi cán bộ và đảng viên, ai, ở đâu và làm gì cũng phải thực hiện việc này.

Nói như vậy cho thấy tự phê bình và phê bình là việc phải làm để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở mọi cấp. Qua phê bình và tự phê bình mọi người thấy được những mặt mạnh, mặt yếu của chính bản thân mình; mặt mạnh thì ra sức củng cố, phát huy; mặt yếu kém thì tìm ra nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục sửa chữa nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao của năm sau tốt hơn. Từ đó có đoàn kết, có thống nhất, làm cho tập thể mạnh lên.

Nhưng cũng cần nhìn nhận rằng để thực hiện tốt Tự phê bình và Phê bình là một nhiệm vụ khó đối với mỗi đảng viên. Bởi vì thực trạng được tổng kết qua các kỳ đại hội Đảng cho thấy việc tự kiểm điểm còn nặng tính hình thức qua loa, chiếu lệ, tự phê bình và phê bình chưa tự giác, chưa gương mẫu và thiếu quyết tâm thực hiện. Một số cán bộ, đảng viên tính chiến đấu yếu, còn tư tưởng nể nang, né tránh, “dĩ hòa vi quý”. Trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chỉ rõ tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên còn yếu: “Trong tự phê bình và phê bình, tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm vẫn còn khá phổ biến; một số cán bộ, đảng viên chưa tự giác nhìn nhận đúng mức khuyết điểm và trách nhiệm của mình trước những hạn chế, khuyết điểm trong công việc được giao”.

Trước thực trạng trên, Cấp ủy Chi bộ 4 Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng xác định cần có giải pháp cụ thể để tăng cường chất lượng nguyên tắc Tự phê bình và Phê bình trong Chi bộ, đã đưa vào kế hoạch hoạt động năm. Theo đó, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm đảng viên thực hiện việc nghiên cứu, xây dựng chuyên đề để đưa vào sinh hoạt định kỳ.


Trong đợi sinh hoạt định kỳ tháng 5 của Chi bộ 4, đồng chí Đặng Thắng – đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ đã thay mặt nhóm trình bày tham luận với Chuyên đề: Nâng cao công tác tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ


Sau phần trình bày của đồng chí Đặng Thắng, các đảng viên trong Chi bộ đã cùng phân tích, góp ý sôi nổi, đề ra các giải pháp như sau:

Một là, tiếp tục đưa nội dung Tự phê bình và Phê bình vào sinh hoạt chi bộ để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nguyên tắc này. Quán triệt toàn Chi bộ hiểu rõ phê bình và tự phê bình là để giúp nhau sửa chữa khuyết điểm, đồng thời đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, góp phần tạo uy tín, niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng.

Hai là: cán bộ lãnh đạo, quản lý phải là những người gương mẫu, đi đầu trong tự phê bình và phê bình, mà ở đây là cấp ủy, Ban giám đốc và lãnh đạo các phòng/ban. Thấm nhuần lời dạy của Bác Muốn tự phê bình và phê bình có kết quả, cán bộ các cấp nhất là cấp cao phải noi gương trước". Cụ thể cần tự giác và có kế họach, biện pháp phù hợp để khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm. Luôn tuân thủ nguyên tắc Tập trung dân chủ của Đảng. Kiên quyết đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân.

Ba là: đổi mới nội dung và hình thức tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên như sau:

1. Phê bình phải đúng quy trình, phương pháp, nghiêm túc, không thêm cũng không bớt và phải căn cứ vào sự việc có thật để nhận xét, đánh giá và phân tích, có lý, có tình, mềm dẻo, khéo léo về cách thức để người có khuyết điểm nhận thấy khuyết điểm của mình, có thái độ đúng đắn trong tiếp thu phê bình, sửa chữa khuyết điểm. Phải xuất phát từ động cơ đúng đắn; phải công khai trực tiếp nói ý kiến của mình; phải đảm bảo tập trung dân chủ.

2. Mỗi đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm, dũng cảm trong tự phê bình và phê bình, góp phần từng bước nâng cao sức chiến đấu của Đảng.

3. Lấy kết luận năm trước về ưu/khuyết điểm của từng đảng viên để tập thể cho ý kiến: khuyết điểm có được khắc phục không và khuyết điểm mới (nếu có) là gì để bổ sung. Bên cạnh đó lấy kết quả hoạt động chuyên môn đã được Hội đồng TĐKT đánh giá hàng tháng để tham khảo, nhìn nhận.

4. Mỗi đảng viên tự giác nêu lên khuyết điểm một cách thực chất, tuyệt đối không nêu những khuyết điểm mang tính chung chung, hình thức như “Tính còn nóng nảy; đôi lúc chậm trễ …. Đừng phải suy nghĩ nêu lên cho được 01 khuyết điểm (“vì người ai không có lỗi”) mà trong trường hợp đó mỗi đảng viên hãy nêu lên những mục tiêu, những khó khăn gặp phải trong công tác, trong đời sống xã hội mà sự nổ lực bản thân chưa đáp được yêu cầu, xem đây là khuyết điểm, tồn tại để phấn đấu …


(Đặng Thắng - đảng viên Chi bộ 4)

Tin liên quan

Trang 1 / 1 - 7 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 1 - 7 dòngFirstPrevNextLast v
chức năng nội bộ
dịch vụ khách hàng

VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng tuyển các nhóm dự án mới cho năm 2021

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng mang trên mình sứ mệnh xây dựng một nơi ươm tạo chất lượng cao nhằm hỗ trợ và nuôi dưỡng các doanh nghiệp phần mềm, công nghệ thông tin vượt qua những khó khăn, rủi ro, thách thức trong giai đoạn đầu khởi nghiệp.

Các dự án ươm tạo tại Vườm ươm doanh nghiệp CNTT Đà Nẵng khóa 1

Ngày 20 tháng 9 năm 2018, “Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin” chính thức đi vào hoạt động. Đến nay đã có 06 dự án được chấp thuận ươm tạo.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM GIA VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP

Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ thông tin Đà Nẵng sẽ lựa chọn và ươm tạo các dự án khởi nghiệp trên cơ sở quy định về đối tượng, chính sách của Vườn ươm.

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng mang trên mình sứ mệnh xây dựng một nơi ươm tạo chất lượng cao nhằm hỗ trợ và nuôi dưỡng các doanh nghiệp phần mềm, công nghệ thông tin vượt qua những khó khăn, rủi ro, thách thức trong giai đoạn đầu khởi nghiệp.

  Lượt truy cập
  Lượt truy cập: 14103652 Đang truy cập: 14

  Các đơn vị đối tác

  TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÀ NẴNG

  Giấy phép: Số 151/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 15/4/2015.

  Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền Thu, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng.

  Trụ sở: Tòa nhà 02 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

  Điện thoại: 84.236.3888.666 Fax 84.236.3888.879 Email: iid@danang.gov.vn.

  ipv6 ready