Quy trình đăng ký hỗ trợ kỹ thuật của các hệ thống thông tin
Ngày đăng: 28/12/2015
Quy trình đăng ký hỗ trợ kỹ thuật của các hệ thống thông tin

Download bộ tài liệu hướng dẫn tại đây

I.    Quy trình cập nhật mã nguồn website

    Phiếu yêu cầu về việc cập nhật mã nguồn website (tải về)

II.   Quy trình cấp mới/thay đổi/hủy bỏ Hộp thư điện tử

    Phiếu yêu cầu về việc cấp mới/thay đổi/hủy bỏ Hộp thư điện tử (tải về)

III. Quy trình đăng ký tạo tên miền con của danang.gov.vn

    Phiếu yêu cầu về việc tạo tên miền con của danang.gov.vn (tải về)

IV. Quy trình đăng ký vào ra Phòng Hệ thống

    Phiếu yêu cầu về việc vào ra Phòng Hệ thống (tải về)

V.  Quy trình đăng ký hỗ trợ kỹ thuật trong tòa nhà

    Phiếu đăng ký hỗ trợ kỹ thuật (tải về)

I. QUY TRÌNH CẬP NHẬT MÃ NGUỒN WEBSITE

1. Mục tiêu

Tài liệu này hướng dẫn cho khách hàng liên hệ cập nhật mã nguồn website và Cơ sở dữ liệu từ Trung tâm Phát triển Hạ tầng CNTT Đà Nẵng (IID).

2. Căn cứ pháp lý

Căn cứ vào Hợp đồng dịch vụ lưu trữ website của khách hàng.

3. Phạm vi

Tài liệu này áp dụng cho dịch vụ lưu trữ website.

4. Đối tượng áp dụng

- Khách hàng sử dụng dịch vụ lưu trữ website của Công viên Phần mềm Đà Nẵng;

- Các đơn vị Sở Ban Ngành Quận Huyện thuộc TP Đà Nẵng;

- Các cán bộ Kỹ thuật phụ trách lưu trữ webiste thuộc Trung tâm Phát triển Hạ tầng CNTT Đà Nẵng.

5. Nội dung

5.1 Lưu đồ quy trình

5.2 Mô tả

Khách hàng có nhu cầu cập nhật mã nguồn website và Cơ sở dữ liệu thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1: Lập và gửi yêu cầu

Tải biểu mẫu số 01/IID-KT (Phiếu yêu cầu về việc cập nhật mã nguồn website), điền đầy đủ thông tin và gửi lại cho Trung tâm IID theo một trong hai hình thức:

- Gửi đến Phòng kỹ thuật (tầng 4 – Tòa nhà 02 Quang Trung)

Người liên hệ: chị Nguyễn Thị Cẩm Linh hoặc anh Lê Tự Việt Thắng

hoặc: - Scan và gửi email đến địa chỉ: pkt-iid@danang.gov.vn

Bước 2: Tiếp nhận và phản hồi thông tin

Sau khi nhận được phiếu yêu cầu, Trung tâm IID sẽ xác nhận thông tin và gửi phản hồi đến quý khách để thống nhất thời gian thực hiện.

Bước 3: Phối hợp thực hiện yêu cầu

Về phía khách hàng: Cử cán bộ kỹ thuật đến thực hiện công việc.

Về phía Trung tâm: Cử cán bộ kỹ thuật để phối hợp thực hiện.

Sau khi thực hiện xong yêu cầu, đề nghị quý khách hàng ký xác nhận hoàn thành công việc.

6. Phụ lục đính kèm

            - Biểu mẫu số 01/IID-KT: Phiếu yêu cầu về việc cập nhật mã nguồn website (tải về tại đây)

            - Chủ thể các website giữ và bảo mật tài khoản để truy cập mã nguồn.

 

II. QUY TRÌNH CẤP MỚI/THAY ĐỔI/HỦY BỎ HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

1. Mục tiêu

Tài liệu này hướng dẫn các đơn vị liên hệ Trung tâm Phát triển Hạ tầng CNTT Đà Nẵng về việc cấp mới/ thay đổi/ hủy bỏ Hộp thư điện tử có tên miền danang.gov.vn.

2. Căn cứ pháp lý

Căn cứ vào “Quy chế về quản lý, sử dụng Hệ thống Thư điện tử thành phố Đà Nẵng” (ban hành kèm theo Quyết định số 7971/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng).

3. Phạm vi

Tài liệu này áp dụng cho dịch vụ thư điện tử thuộc Hệ thống thư điện tử thành phố Đà Nẵng.

4. Đối tượng áp dụng

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố và các cá nhân có liên quan được quyền sử dụng Hệ thống Thư điện tử thành phố Đà Nẵng;

- Các cán bộ kỹ thuật phụ trách hệ thống mail danang.gov.vn thuộc Trung tâm Phát triển Hạ tầng CNTT Đà Nẵng.

5. Nội dung

5.1 Lưu đồ quy trình

5.2 Mô tả

Trường hợp 1: Đơn vị Sở Ban Ngành Quận Huyện có nhu cầu cấp mới hay hủy bỏ Hộp thư điện tử thuộc Hệ thống mail danang.gov.vn thì thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1: Lập và gửi yêu cầu

Chánh văn phòng lập yêu cầu cấp mới hay hủy bỏ hộp thư điện tử theo biểu mẫu số 02/IID-KT (Phiếu yêu cầu về việc cấp mới/ thay đổi/ hủy bỏ Hộp thư điện tử) và gửi theo một trong hai hình thức:

+ Gửi từ hộp thư của đơn vị đến địa chỉ cntt@danang.gov.vn;

hoặc: + Gửi trực tiếp bằng văn bản đính kèm với danh sách email cần cấp mới hay hủy bỏ về Phòng Công nghệ thông tin – Sở Thông tin và Truyền thông.

Bước 2: Thực hiện yêu cầu

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận và chuyển yêu cầu cho Trung tâm Phát triển Hạ tầng CNTT Đà Nẵng để thực hiện dựa theo “Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống Thư điện tử thành phố Đà Nẵng” đã ban hành ngày 18/10/2010.

Bước 3: Phản hồi thông tin

Sau khi hoàn thành yêu cầu, Trung tâm sẽ gửi thông báo kết quả thực hiện đến cơ quan, cá nhân gửi yêu cầu, đồng thời gửi Sở Thông tin và Truyền thông để báo cáo.

Trường hợp 2: Đơn vị có nhu cầu thay đổi hộp thư điện tử cá nhân hoặc cơ quan (tên truy cập, cấp lại mật khẩu) thì thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1: Lập và gửi yêu cầu

Chánh văn phòng lập yêu cầu theo biểu mẫu số 02/IID-KT (Phiếu yêu cầu về việc cấp mới/ thay đổi/ hủy bỏ Hộp thư điện tử) và gửi theo một trong hai hình thức:

+ Gửi từ hộp thư của đơn vị đến địa chỉ admin@danang.gov.vn

+ Gửi trực tiếp bằng văn bản giấy và danh sách email cần thay đổi đến Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng theo địa chỉ:

            Phòng Kỹ thuật – Tầng 4 – Số 02 Quang Trung, Đà Nẵng.

            Người liên hệ: chị Nguyễn Thị Cẩm Linh hoặc anh Lê Tự Việt Thắng

Bước 2: Phối hợp thực hiện yêu cầu

Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng trao đổi trực tiếp với người gửi yêu cầu để điều chỉnh.

Bước 3: Phản hồi thông tin

Sau khi giải quyết yêu cầu, Trung tâm sẽ gửi thông báo kết quả thực hiện đến cơ quan, cá nhân yêu cầu, đồng thời gửi Sở Thông tin và Truyền thông để báo cáo.

6. Phụ lục đính kèm

- Biểu mẫu số 02/IID-KT: Phiếu yêu cầu về việc cấp mới/ thay đổi/ hủy bỏ Hộp thư điện tử (tải về tại đây)

 

III. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ TẠO TÊN MIỀN CON CỦA DANANG.GOV.VN

1. Mục tiêu

Tài liệu này hướng dẫn các đơn vị liên hệ Trung tâm Phát triển Hạ tầng CNTT Đà Nẵng (IID) về việc tạo tên miền con của danang.gov.vn.

2. Căn cứ pháp lý

Căn cứ vào Công văn số 4242/UBND-KTN của Chủ tịch UBND thành phố về việc điều chuyển nhiệm vụ quản lý tên miền danang.gov.vn ngày 13/07/2011.

3. Phạm vi

Tài liệu này áp dụng cho công việc cung cấp tên miền con của danang.gov.vn.

4. Đối tượng áp dụng

- Các cơ quan đơn vị Sở Ban Ngành Quận Huyện thuộc TP Đà Nẵng;

- Các cán bộ Kỹ thuật quản lý tên miền danang.gov.vn thuộc Trung tâm Phát triển Hạ tầng CNTT Đà Nẵng.

5. Nội dung

5.1 Lưu đồ quy trình

5.2 Mô tả

Đơn vị có yêu cầu tạo tên miền con của danang.gov.vn thì thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1: Lập và gửi yêu cầu

Đơn vị gửi công văn đến Văn phòng UBND thành phố đề nghị xin cấp tên miền con của danang.gov.vn. Sau khi có công văn đồng ý cấp tên miền từ UBND thành phố, đơn vị thực hiện:

Tải biểu mẫu số 03/IID-KT (Phiếu yêu cầu tạo tên miền con của danang.gov.vn), điền đầy đủ thông tin và gửi lại cho Trung tâm IID theo một trong hai hình thức:

- Gửi đến Phòng kỹ thuật (tầng 4 – Tòa nhà 02 Quang Trung)

Người liên hệ: chị Nguyễn Thị Cẩm Linh hoặc anh Lê Tự Việt Thắng

hoặc: - Scan và gửi email yêu cầu qua địa chỉ: pkt-iid@danang.gov.vn

Bước 2: Tiếp nhận và phản hồi thông tin

Sau khi tiếp nhận yêu cầu, Trung tâm IID sẽ phản hồi đến đơn vị về thời gian thực hiện và bàn giao nghiệm thu.

Bước 3: Phối hợp thực hiện yêu cầu

Về phía Trung tâm: Thực hiện tạo tên miền theo công văn chỉ đạo của thành phố.

Về phía đơn vị yêu cầu: Cử cán bộ kỹ thuật đến để nhận bàn giao tên miền.

6. Phụ lục đính kèm

- Biểu mẫu số 03/IID-KT: Phiếu yêu cầu về việc tạo tên miền con của danang.gov.vn

 

IV. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀO RA PHÒNG HỆ THỐNG

1. Mục tiêu

Tài liệu này hướng dẫn khách hàng liên hệ Trung tâm Phát triển Hạ tầng CNTT Đà Nẵng (IID) về các thủ tục đăng ký khi có yêu cầu vào phòng Hệ thống.

2. Căn cứ pháp lý

Căn cứ vào các Hợp đồng dịch vụ mạng, thuê chỗ đặt server, tủ rack,… của khách hàng.

3. Phạm vi

Tài liệu này áp dụng cho các dịch vụ:

§  Mạng

§  Điện thoại

§  Thuê chỗ đặt server, thiết bị mạng, thuê chỗ đặt tủ rack,…

4. Đối tượng áp dụng

- Khách hàng sử dụng dịch vụ mạng, thuê chỗ đặt server, tủ rack,… của Công viên phần mềm Đà Nẵng;

- Các cán bộ kỹ thuật mạng thuộc Trung tâm Phát triển Hạ tầng CNTT Đà Nẵng.

5. Nội dung

5.1 Lưu đồ quy trình 

5.2 Mô tả

Khách hàng có yêu cầu vào phòng hệ thống vui lòng thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1: Lập và gửi yêu cầu

Tải biểu mẫu số 04/IID-KT (Phiếu yêu cầu về việc vào ra phòng Hệ thống), điền đầy đủ thông tin và gửi lại cho Trung tâm IID theo một trong hai hình thức:

- Gửi đến phòng Kỹ thuật (tầng 4 – Tòa nhà 02 Quang Trung)

  Người liên hệ: chị Nguyễn Thị Cẩm Linh hoặc anh Lê Tự Việt Thắng

hoặc:    - Scan và gửi email yêu cầu qua địa chỉ: pkt-iid@danang.gov.vn

Bước 2: Tiếp nhận và phản hồi thông tin

Sau khi nhận được yêu cầu, Trung tâm IID sẽ xác nhận thông tin và gửi phản hồi đến quý khách để thống nhất thời gian thực hiện.

Bước 3: Phối hợp thực hiện yêu cầu

Về phía Trung tâm: Cử cán bộ kỹ thuật phối hợp thực hiện.

Về phía khách hàng: Cử cán bộ kỹ thuật thực hiện theo nội dung đăng ký, xác nhận thông tin vào Nhật ký phòng Hệ thống.

Ghi chú:

1. Trường hợp xử lý sự cố đột xuất: Khách hàng gọi điện thoại đến số 6869 hoặc 02363.888410 hoặc 0913490056 (gặp ông Phan Hữu Can) để yêu cầu. Trung tâm sẽ cử cán bộ kỹ thuật phối hợp xử lý. Sau khi hoàn thành công việc, khách hàng phải hoàn thành thủ tục đăng ký để lưu hồ sơ.

2. Do tính chất đặc biệt của phòng Hệ thống, đề nghị khách hàng vui lòng thực hiện theo yêu cầu sau:

- Tuyệt đối không thực hiện việc lắp ráp, cài đặt, vận hành thử trong phòng Hệ thống;

- Không vào phòng Hệ thống cùng lúc quá 2 người;

- Tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của cán bộ quản lý phòng Hệ thống.

6. Phụ lục đính kèm

- Biểu mẫu số 04/IID-KT: Phiếu yêu cầu về việc vào ra phòng Hệ thống (tải về tại đây)

 

V. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRONG TÒA NHÀ

1. Mục tiêu

Tài liệu này hướng dẫn khách hàng liên hệ Trung tâm Phát triển Hạ tầng CNTT Đà Nẵng (IID) về các thủ tục đăng ký hỗ trợ kỹ thuật trong Tòa nhà.

2. Căn cứ pháp lý

Căn cứ vào Hợp đồng của khách hàng.

3. Phạm vi

Các tòa nhà thuộc Công viên phần mềm Đà Nẵng.

4. Đối tượng áp dụng

- Khách hàng sử dụng dịch vụ kỹ thuật của Công viên phần mềm Đà Nẵng;

- Các cán bộ kỹ thuật thuộc Trung tâm Phát triển Hạ tầng CNTT Đà Nẵng.

5. Nội dung

5.1 Lưu đồ quy trình

5.2 Mô tả

Khách hàng có nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật xin vui lòng thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1: Lập và gửi yêu cầu

Tải biểu mẫu số 05/IID-KT (Phiếu đăng ký hỗ trợ kỹ thuật), điền đầy đủ thông tin và gửi đến Trung tâm IID theo một trong hai hình thức:

- Gửi đến Phòng Kỹ thuật (tầng 4 – Tòa nhà 02 Quang Trung)

  Người liên hệ: chị Nguyễn Thị Cẩm Linh hoặc anh Lê Tự Việt Thắng

hoặc:    - Scan và gửi email yêu cầu qua địa chỉ: pkt-iid@danang.gov.vn

Bước 2: Tiếp nhận và phản hồi thông tin

Sau khi nhận được yêu cầu, Trung tâm IID sẽ xác nhận thông tin và gửi phản hồi đến quý khách để thống nhất thời gian thực hiện.

Bước 3: Phối hợp thực hiện yêu cầu

Về phía Trung tâm: Cử cán bộ kỹ thuật thực hiện theo đăng ký.

Về phía khách hàng: Cử cán bộ kỹ thuật phối hợp hiện công việc.

Sau khi thực hiện xong yêu cầu, đề nghị quý khách hàng ký xác nhận hoàn thành công việc.

Trường hợp bị sự cố đột xuất: Khách hàng gọi điện thoại đến số 6869 hoặc 02363.888410 hoặc 0913490056 (gặp anh Phan Hữu Can) để yêu cầu. Trung tâm sẽ cử cán bộ kỹ thuật phối hợp xử lý. Sau khi hoàn thành công việc, khách hàng phải hoàn thành thủ tục đăng ký để lưu hồ sơ.

Bước 4: Lưu hồ sơ

Sau khi có xác nhận của khách hàng và cán bộ kỹ thuật thực hiện, Phòng Kỹ thuật lưu bản gốc. Trường hợp có phát sinh chi phí thanh toán, Phòng Kỹ thuật phối hợp với Phòng Hành chính – Tổng hợp thực hiện theo các quy định về quản lý tài chính.

6. Phụ lục đính kèm

- Biểu mẫu số 05/IID-KT: Phiếu đăng ký hỗ trợ kỹ thuật (tải về tại đây)

Tin liên quan

Trang 1 / 1 - 6 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 1 - 6 dòngFirstPrevNextLast v

Các đơn vị đối tác

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÀ NẴNG

Giấy phép: Số 151/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 15/4/2015.

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Huyền Thu, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng.

Trụ sở: Tòa nhà 02 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

Điện thoại: 84.236.3888.666 Fax 84.236.3888.879 Email: iid@danang.gov.vn.